با سلام وخداقوت من اين متن زير را در يكي از سايتها در گشت وگذار در اينترنت خوندم با خودم فكر كردم با شما هم در ميان بگذارم /من كه خيلي لذت بردم اميدوارم كه شما هم لذت ببريد
جوابیه محمدآذری به جهانگیرزاده درخصوص مصاحبه نماینده ارومیه با خبرگزاری مهروبی اهمیت خواندن خشکی هامون

سیستانیهادرگلستان ومازندران,تمدن کهن سیستان،سیستانیهادرخدمت توسعه وترویج تمدن بشری,بزرگان سیستان،سیستانیهای نام آور,فرهنگ وآداب ورسوم سیستان،سیستانیهادرفرهنگ پیشتازبشرازدیرباز,